Klauzula informacyjna dla klientów i kontrahentów Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości Anna Zamojcin, ul. Zwycięstwa 23, 64-800 Chodzież, e-mail: a.zamojcin@rodozgodny.pl

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. Odpowiedzi na kontakt e-mailowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO  (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na udzieleniu odpowiedzi na przesłaną wiadomość).
 2. Podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)
 3. Zawarcie i wykonanie umowy na świadczenie usług/dostawę towarów na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
 4. Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
 5. Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).
 6. Rozpatrywania reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy).
 7. Ściągania należności na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o finanse firmy).

ODBIORCY DANYCH:                                                                                                                                                                          

Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności.

CZAS PRZETWARZANIA:                                                                                                                                         

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 1. w celu odpowiedzi na kontakt e-mail – dane przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie po tym czasie mogą̨ zostać zarchiwizowane oraz przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 2. w celu zawarcia i wykonania umowy – do momentu zakończenia umowy,
 3. w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej – 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,
 4. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń – 6 lat od zakończenia umowy,
 5. w celu rozpatrywania reklamacji, ewentualnych skarg – 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia,
 6. w celu ściągania należności – do momentu pełnego rozliczenia płatności.

TWOJE PRAWA:                                                                                                                                                      

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:                                                                                                                             

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów tj. nawiązania współpracy oraz zawarcia i wykonania umowy i dostawę usług lub produktów.

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE